اختلال تبدیلی (اختلال نشانه کارکرد عصبی)

یک یا تعداد بیشتری از نشانة حرکت ارادی یا کارکرد حسی تغییر یافته در بیمار دیده می شود. یافته های بالینی شواهدی از ناسازگاری بین نشانه و بیماری های عصبی یا جسمانی تشخیص داده شده، تأمین می کنند. ادامه مطلب …

اختلال توره

 تیک های حرکتی متعدد و یک یا چند تیک آوایی برخی اوقات در طول بیماری وجود دارند، هرچند که نه لزوماً به طور همزمان. ممکن است تیک ها از نظر فراوانی افزایش و کاهش داشته باشند، ادامه مطلب …

اختلال تیک حرکتی یا آوایی مداوم (مزمن)

تیک های حرکتی یا آوایی تکی یا متعدد در طول بیماری وجود دارند، اما نه هر دو تیک حرکتی و آوایی. ادامه مطلب …

اختلال تیک موقتی

تیک های حرکتی و / یا آوایی تکی یا متعدد. تیک ها به مدت حداقل ۱ سال از شروع اولین تیک وجود داشته اند. ادامه مطلب …

اختلال حرکتی

اختلال هماهنگی مربوط به رشد

فراگیری و اجرای مهارتهای حرکتی هماهنگ با توجه به سن زمانی فرد و فرصت برای یادگیری و استفاده از مهارت به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از حد مورد انتظار است. ادامه مطلب …

اختلال دلبستگی واکنشی

الگوی مداوم رفتار بازداری شده، از لحاظ هیجانی کناره گیر نسبت به مراقبت کنندگان بزرگسال به طوریکه  کودک وقتی ناراحت است به ندرت یا خیلی کم تسلی می جوید و به ندرت یا خیلی کم به تسلی پاسخ می دهد. ادامه مطلب …

اختلال دو قطبی نوع I

دورة مانیک اختلال دو قطبی نوع I می تواند قبل یا بعد از دوره های هیپوماتیک یا افسردگی اساسی واقع شود. ادامه مطلب …

اختلال دو قطبی نوع II

دوره هیپومانیک

دورة متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم بالا، گشاده یا تحریک پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژی که حداقل ۴ روز پیاپی ادامه می یابد و در بخش عمده ای از روز، وجود دارد. ادامه مطلب …