اختلالات تیک

تیک، جنبش حرکتی یا آواگری ناگهانی، سریع، عود کننده و ناموزون است.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).