اختلال اضطراب جدایی

ترس یا اضطراب نامتناسب با رشد و بیش از اندازه دربارة جدایی از کسانی که فرد به آنها دلبسته است، به صورتی که توسط حداقل سه مورد زیر مشخص می شود، این ترس، اضطراب، یا اجتناب مداوم است.

  1. ناراحتی بیش از حد مکرر هنگام پیش بینی یا تجربه کردن جدایی از خانه یا از اشخاص دلبستة اصلی.
  2. نگرانی مداوم و بیش از حد در مورد از دست دادن اشخاص دلبستة اصلی یا دربارة وارد شدن صدمة احتمالی به آنها، مانند بیماری، جراحت، بلایا، یا مرگ.
  3. نگرانی مداوم و بیش از حد در مورد واقعة ناگوار (مثل گم شدن، مورد آدم ربایی قرار گرفتن، تصادف کردن، مریض شدن) که موجب جدایی از شخص دلبستة اصلی شود.
  4. اکراه یا امتناع مداوم از بیرون رفتن، دور شدن از خانه ، رفتن به مدرسه، رفتن به محل کار، یا جای دیگر به علت ترس از جدایی.
  5. ترس یا بی میلی مداوم و بیش از حد در مورد تنها یا بدون اشخاص دلبستة اصلی بودن در خانه یا محیط های دیگر.
  6. بی میلی یا امتناع مداوم در خوابیدن دور از خانه یا به خواب رفتن بدون نزدیک بودن به شخص دلبستة اصلی.
  7. کابوس های مکرر که موضوعات جدایی را در بر دارند.
  8. شکایت های مکرر نشانه های جسمانی (مثل سردرد، دل درد،تهوع، استفراغ) وقتی جدایی از اشخاص دلبستة اصلی روی می دهد یا انتظار می رود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).