اختلال اضطراب فراگیر

اضطراب و نگرانی بیش از حد (انتظار بیمناک)، که در بیشتر روزها حداقل به مدت ۶ ماه، در مورد چند واقعه یا فعالیت روی می دهند. (مانند عملکرد شغلی یا تحصیلی). فرد کنترل کردن این نگرانی را دشوار می داند. اضطراب و نگرانی با سه (یا تعداد بیشتری) از شش نشانة زیر ارتباط دارند (به طوری که حداقل برخی نشانه ها در بیشتر روزها ظرف ۶ ماه گذشته وجود داشته اند).

  1. بی قراری یا احساس عصبی یا کفری بودن.
  2. به راحتی خسته شدن.
  3. مشکل تمرکز کردن یا تهی بودن ذهن
  4. تحریک پذیری.
  5. تنش عضلانی.
  6. اختلال خواب (مشکل به خواب رفتن یا خفته ماندن، یا خواب بی قرار، نامطلوب).

این اضطراب، نگرانی، یا نشانه های جسمانی، ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظة بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ایجاد می کنند.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).