اختلال تبدیلی (اختلال نشانه کارکرد عصبی)

یک یا تعداد بیشتری از نشانة حرکت ارادی یا کارکرد حسی تغییر یافته در بیمار دیده می شود. یافته های بالینی شواهدی از ناسازگاری بین نشانه و بیماری های عصبی یا جسمانی تشخیص داده شده، تأمین می کنند. نشانه یا نقص با اختلال جسمانی یا روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود. نشانه یا نقص، ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظة بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ایجاد می کند یا ارزیابی جسمانی را موجه می سازد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).