اختلال شخصیت نمایشی

الگوی فراگیر تهییج پذیری و توجه خواهی مفرط، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود:

  1. در موقعیت های که کانون توجه نیست، ناراحت است.
  2. تعامل با دیگران اغلب با رفتار نامناسب اغواگری یا تحریک آمیز جنسی مشخص می شود.
  3. هیجانات را به صورتی که فوراً تغیر می کنند.
  4. همواره برای جلب کردن توجه به خود از ظاهر جسمانی استفاده می کند.
  5. سبک گفتاری دارد که بیش از حد به برداشت کلی منجر می شود و فاقد جزئیات است.
  6. هیجان را به صورت نمایشی، ساختگی و اغراق آمیز ابراز می کند.
  7. تلقین پذیر است (یعنی به راحتی تحت تأثیر دیگران یا شرایط قرار می گیرد).
  8. روابط را صمیمی تر از آنچه واقعاً هستند، تصور می کند.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).