اختلال مسخ شخصیت/ مسخ واقعیت

وجود تجربیات مداوم یا عود کنندة مسخ شخصیت:

  1. مسخ شخصیت: تجربیات غیر واقعی بودن، جدا بودن، یا مشاهده گر بیرونی بودن در رابطه با افکار، احساسات، حس ها، بدن، یا اعمال (مثل تغییرات ادراکی، درک زمان تحریف شده، خود غیر واقعی یا فقدان خود، بی حسی هیجانی و/ یا جسمانی).
  2. مسخ واقعیت: تجربیات غیر واقعی یا جدا بودن در رابطه با محیط اطراف (مثلاً افراد یا اشیا) به صورت غیر واقعی، رؤیا مانند ، تیره و تار، بی جان، یا از لحاظ دیداری تحریف شده تجربه می شوند.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).