اختلال یادگیری خاص

مشکلات یادگیری و استفاده از مهارت های تحصیلی:

خواندن بی دقت یا آهسته و پرزحمت کلمه (مثل خواندن کلمات تکی با صدای بلند به صورت نادرست یا آهسته و با تردید، غالباً کلمات را حدس می زند، مشکل فهمیدن کلمات دارد). مشکل درک کردن معنی آنچه خوانده شده است. مشکلاتی در رابطه با هجی کردن. مشکلاتی در رابطه با بیان نوشتاری (مثلاً خطاهای متعدد دستوری یا نقطه گذاری در جملات می کند، از سازمان دهی پاراگراف نامناسب استفاده می کند، بیان نوشتاری عقاید، واضح نیست). مشکلات تسلط یافتن بر معنی عدد، واقعیت عدد، یا محاسبه ( مثلاً از اعداد بزرگی و روابط آنها درک نامناسبی دارد، به جای اینکه واقعیت ریاضی را مانند همسالانش یادآوری کند، برای جمع کردن اعداد تک رقمی با انگشتانش می شمرد، در وسط محاسبه حساب گم می شود و ممکن است روش ها را تغییر وضع دهد). مشکلاتی در رابطه با استدلال ریاضی (مثلاً در به کار بردن مفاهیم، واقعیت ها ، یا روش های ریاضی برای حل کردن مسایل کمی مشکلات شدیدی دارد).

مهارت های تحصیلی که تحت تأثیر قرار گرفته اند به میزان چشمگیری زیر سطحی هستند که از سن زمانی فرد انتظار می رود، و اختلال قابل توجهی در عملکرد تحصیلی یا شغلی، یا در فعالیت های زندگی روزمره ایجاد می کنند، طوری که آزمون های پیشرفت استاندارد شده که به صورت فردی اجرا شده اند و ارزیابی بالینی جامع، آن را تأیید می کنند. مشکلات یادگیری در طول سال های دبستانی شروع می شوند، ولی تا زمانی که ضروریات برای این مهارت های تحصیلی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، بیش از توانایی های محدود فرد نباشند، ممکن است به طور کامل آشکار نشوند.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).