نوشته‌ها

نقاشی کودکان

&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳;
شکل آدم:
کودک وقتی شکل آدمی را می کشد، قبل از هر چیز شکل خود و یا درکی را که از بدن و تمایلاتش دارد بیان می کند. در واقع بین بعضی خطوط آدمک نقاشی شده و خصوصیات روانی و جسمی کودکی که آن را کشیده ارتباط های مشخصی وجود دارد.

اگر آدمک در مجموع هماهنگ باشد، احتمال بسیاری وجود دارد که کودک کاملاً سازگار باشد. اگر برعکس آدمک مثلاً در اندازه ای خیلی کوچک و یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شده باشد، به معنای این است که کودک خود را کم ارزش و از دیگران پایین تر می داند.