تازه های اختلال بیش فعالی / نقص توجه (ADHD)

تازه های اختلال بیش فعالی / نقص توجه (ADHD)

تازه های اختلال بیش فعالی / نقص توجه (ADHD)

محل برگزاری :

دوبی ، بیمارستان ایرانی 

Update on ADHD

Iranian hospital

dubai.March2012