“در ذهن داشته باشید که با پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه به هیچ عنوان نمی توانید به تشخیص مطمئنی نسبت به وضعیت روانی خود برسید و برای ارزیابی بیشتر حتماً و حتماً باید به روانپزشک مراجعه کنید. ”

گزینه ۱: اصلاً ، گزینه ۲: چند روز ، گزینه ۳: بیش از نیمی از روزها ، گزینه ۴: تقریباً هر روز

دستور العمل: لطفاً برای هر حالتی یک گزینه را علامت بزنید.
در طول دو هفته گذشته، چند وقت یکبار توسط یکی از موارد زیر در رنج بودید؟