آموزش مدیریت رفتار کودکان

یکی از چالشها  و دشواریهای والد بودن و فرزند پروری ، مدیریت رفتار کودکان است . اینکه در مقابل لجبازی ،نافرمانی یا بدرفتاریهای کودک چه پاسخ و واکنشی داشته باشیم ،  از پرسشهای رایج والدین است . چه رفتارهایی در هر سن ، مطلوب یا نامطلوب به شمار می آید و برای افزایش رفتارهای مثبت کودک یا شکل دادن و ایجاد رفتارهای مطلوب چه باید کرد .

برنامه آموزشی مدیریت رفتار کودکان  به نیازهای والدین در این زمینه پاسخ داده و مهارتهای فرزند پروری ایشان را ارتقا می بخشد .

همچنین در برخی از اختلالات روانپزشکی کودک ، همچون بیش فعالی / نقص تمرکز،  اختلال مقابله جویی و یا اختلالات طیف اوتیسم که مدیریت مشکلات رفتاری آنها  نیازمند برنامه درمانی ویژه ای است ، برنامه آموزش والدین به صورت یک درمان لازم و ضروری در می آید که اختصاصا  اختلالات رفتاری این کودکان را هدف قرار می دهد . والدین این کودکان نیاز دارند که با مفاهیم بنیادی اصلاح رفتار آشنا  شوند و به مهارتهایی مسلط شوند که رفتارهای نامناسب و گاه مخرب و پرخاشگرانه ی فرزندانشان کنترل کنند .

در این برنامه ، والدین می آموزند که

رفتار کودک را تعریف ، مشاهده و ثبت کنند

روی تعامل و بهبود کیفی رابطه خود با  کودک کار کنند

اصول تقویت رفتار را به کار گیرند

پیامدهای مثبت و منفی برای رفتار کودک بگذارند

برای خواسته های کودک محدودیت بگذارند

رفتارهای نا مناسب را کاهش دهند

جلسات ،  به صورت فردی یا گروهی اجرا می شود و در آنها  درمانگر با ارائه مثالهای عینی و موردی تلاش میکند تا تکنیکها و روشهای مورد نظر را به صورت عملی آموزش دهد ؛  هر جلسه به سوالات والدین پاسخ داده و اشکالات آنها را در اجرای روشهای آموخته شده  اصلاح می نماید .