ارزیابی شخصیت

ارزیابی اختلالات رشدی

ارزیابی اختلالات خلقی و اضطرابی

ارزیابی اختلالات وسواسی-جبری

ارزیابی وضعیت روانی

ارزیابی شناختی

ارزیابی هوش (کودکان و بزرگسالان)

 ارزیابی بهره هوشی (IQ) در کلینیک راد با استفاده از آزمونهای استاندارد هوشی ، توسط روانشناس بالینی اجرا می شود . با توجه به اینکه برخی از اختلالات روانپزشکی دوران کودکی همچون نقص توجه / بیش فعالی ، اضطراب یا طیف اوتیسم به دلیل برخی نقایص شناختی  میتوانند عملکرد در آزمونهای هوشی را تحت تاثیر قرار دهد و موجب کاهش کاذب نمرات هوشبهر گردد ، ضروری است که  تفسیر و گزارش بهره هوشی نه فقط بر اساس نمره به دست آمده بلکه بر اساس مجموعه ای از اطلاعات مهمی چون تشخیص روانپزشکی ، تاریخچه رشدی ، پیشرفت تحصیلی ، نقایص شناختی احتمالی چون نقص تمرکز یا تکانشی بودن انجام گردد .