روند وقت دهی

در مراجعه بار اول توصیه می شود که توسط یک متخصص یا فوق تخصص ویزیت شوید، سپس براساس طرح درمان به بخش های مربوط ارجاع داده خواهید شد.

شماره تماس ۰۲۱۲۲۹۲۳۵۴۹

جهت تماس با واحد روانپزشکی و روانشناسی کودک و نوجوان و بزرگسال و نورولوژی بزرگسال داخلی۱ 

و جهت تماس با واحد نورولوژی کودکان داخلی ۲ را شماره گیری نمایید