فلج مغزی

فلج مغزی یک اختلال مغز و اعصاب در نظر گرفته شده است که ناشی از آسیب مغزی غیرپیشرونده یا ناهنجاری است, که در مغز در حال رشد اتفاق می افتد. فلج مغزی در درجه اول بر حرکات بدن و هماهنگی عضلات تاثیر گذار است.

ادامه مطلب