نوشته‌ها

وسواس

“وسواس” هم خود فرد مبتلا و هم اطرافیان او را آزار می‌دهد. برخی مبتلایان رفتار خود را عادی و متناسب تلقی می‌کنند و متوجه شدت علائم خود نیستند. شایع‌ترین انواع وسواس، حساسیت به آلودگی، قرینگی، شک و چک کردن مکرر است. گاهی وسواس ها فکری و درون ذهن فرد مبتلا هستند مثل شمارش های بی دلیل و یا نگرانی مفرط از انجام یک رفتار خطرناک یا پرخاش‌گرانه

وسواس درمان‌های موثر دارویی و غیر دارویی دارد. تاخیر، درمان را سخت‌تر می‌کند.

دکتر محمدرضا کاظمي

فوق تخصص روانپزشکي کودکان و نوجوانان

اﺧﺘﻼﻝ ﻭﺳﻮاﺳﻲ ﺟﺒﺮی

ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۵;, &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۵;, &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶;, و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;. ﻭﺳﻮاﺱ ﻓﻜﺮﻱ, ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ اﺯ ﻓﻜﺮ ﻳﺎ ﺣﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮاﺭﻱ, ﻣﺰاﺣﻢ و ﺁﺯاﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻓﺮﺩ ﻭاﺭﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻭﺳﻮاﺱ ﻋﻤﻠﻲ, ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ اﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺗﻜﺮاﺭﻱ و ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ,اﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاﻱ ﻓﺮﺩ, ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻂﺮاﺏ ﺧﻮﺩ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻣﻜﺮﺭ ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻜﺮﺭ ﻗﻔﻠﻬﺎ.
و ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;, ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۱۸;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۶; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;. ﺩﺭ اﻛﺜﺮ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ,ﺷﺮﻭﻉ اﺧﺘﻼﻝ, ﻗﺒﻞ اﺯ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﮔﺮﺩﺩ. ﻋﻼﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﻧﻴﻤﻲ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻌﺪ اﺯ ﻳﻚ ﻭاﻗﻌﻪ ﭘﺮ اﺳﺘﺮﺱ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﮒ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ, ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;ی

&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۵; و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; :
* &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶;: &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۷; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۷۶; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۷;, &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۸۱; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;.
* &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶; : &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;ا ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;ا &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۱;, &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۹۷;ا &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;.

* ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۷;ا ,&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۲;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷; و &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;, &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ي ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;, &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۶۱;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;.
* &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۳; : &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۳; و &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;.&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۹۶;ا &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۸۵; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; . اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﻣﺒﺘﻼ, ﻣﻴﻜﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭا اﺯ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ.  و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺧﻴﺮ, ﺑﻪ ﺭﻭاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩاﺭﻭﻳﻲ و ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻝ ﺭاﻳﺞ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ,ﺑﺎ ﺩاﺭﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ, ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ , ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﺩﻭ, اﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻝ ﻭﺳﻮاﺳﻲ – ﺟﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻝ ﻭﺳﻮاﺳﻲ ﺟﺒﺮﻱ, اﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻭﺳﻮاﺳﻬﺎ اﻛﺮاﻩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺩاﺭﻭ و ﻫﺮ اﻗﺪاﻡ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻨﺪ.ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ و اﻣﺮﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻭاﻧﭙﺰﺷﻚ  ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ و ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮔﺮﺩﺩ. و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ اﺯ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭاﻧﭙﺰﺷﻚ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭا ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ اﺧﺘﻼﻝ ﻭﺳﻮاﺳﻲ ﺟﺒﺮﻱ, ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺩﭼﺎﺭ اﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺮﺩﺩ. و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﻱ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺷﻐﻠﻲ , ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ, و ﺭﻭاﺑﻄ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ, ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻱ ﺷﻮﺩ.

دکتر محمدرضا کاظمي

فوق تخصص روانپزشکي کودکان و نوجوانان