آزمون،IVA -2یک آزمون نوروسایکولوژی است که. از طریق .  fMRI و qEEG اعتبار دهی شده است.

حساسیت آزمونIVA-2 برای تشخیصADHD
در گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال، ۹۲ درصد به دست آمده است.

دقت تشخیصی این آزمون برای اختلال بیش فعالی_کم توجهی، در مطالعات مختلف  ۹۰درصدگزارش شده است.

آزمون تشخیص بیش فعالیADHD و بررسی یکپارچه توجه و تمرکز که با نام اختصارIVA -2  شناخته شده است.

آزمون IVA-2به تشخیص و تفکیک انواع ADHD
بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانیDSM-V
شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش فعالی (تکانشگری)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته(NOS)
می پردازد.

این آزمونIVA-2 CPT
نمی تواندبه عنوان یک ابزار تشخیصی مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

و به خودی خود ، وجود یا عدم وجود هرگونه تشخیص بالینی را مشخص نمی کند. این آزمون برای

کمک به تشخیص درمانگران به عنوان بخشی از ارزیابی جامع مراجعه کنندگانی است که دارای علائم

ADHD می باشند.