Clinical SCT

مشخص کنید در اختلال STC کدامیک از جملات زیر « درست » یا « غلط » است :