Clinical Symptoms

مشخص کنید که کدامیک از جملات زیر « درست » یا « غلط » است :