اختلال بی خوابی

شکایت عمده در مورد نارضایتی از کیفیت یا کمیت خواب در ارتباط با یک (یا تعداد بیشتری) از نشانه های زیر: اطلاعات بیشتر

اختلال بی نظمی خلق اخلالگر

در این اختلال، طغیان های خشم مکرر و شدید به صورت کلامی (مثل غیظ های کلامی) و /یا رفتاری آشکار می شوند (مثل پرخاشگری جسمانی به افراد یا اموال) که از نظر شدت یا مدت خیلی بی تناسب با موقعیت یا تحریک است. اطلاعات بیشتر

اختلال پرخوابی

اختلال پرخوابی وقتی اتفاق می افتد که فرد دچار خواب آلودگی بیش از حد (پرخوابی) با وجود دورة خواب اصلی که حداقل ۷ ساعت دوام دارد، همراه با حداقل یکی از نشانه های زیر: اطلاعات بیشتر

اختلال تبدیلی (اختلال نشانه کارکرد عصبی)

یک یا تعداد بیشتری از نشانة حرکت ارادی یا کارکرد حسی تغییر یافته در بیمار دیده می شود. یافته های بالینی شواهدی از ناسازگاری بین نشانه و بیماری های عصبی یا جسمانی تشخیص داده شده، تأمین می کنند. اطلاعات بیشتر

اختلال توره

 تیک های حرکتی متعدد و یک یا چند تیک آوایی برخی اوقات در طول بیماری وجود دارند، هرچند که نه لزوماً به طور همزمان. ممکن است تیک ها از نظر فراوانی افزایش و کاهش داشته باشند، اطلاعات بیشتر

اختلال تیک حرکتی یا آوایی مداوم (مزمن)

تیک های حرکتی یا آوایی تکی یا متعدد در طول بیماری وجود دارند، اما نه هر دو تیک حرکتی و آوایی. اطلاعات بیشتر

اختلال تیک موقتی

تیک های حرکتی و / یا آوایی تکی یا متعدد. تیک ها به مدت حداقل ۱ سال از شروع اولین تیک وجود داشته اند. اطلاعات بیشتر

اختلال حرکتی

اختلال هماهنگی مربوط به رشد

فراگیری و اجرای مهارتهای حرکتی هماهنگ با توجه به سن زمانی فرد و فرصت برای یادگیری و استفاده از مهارت به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از حد مورد انتظار است. اطلاعات بیشتر