بهبود ارتباط و تشویق

مشخص کنید کدامیک از جملات زیر « درست » یا « غلط » است :