تشویق و تنبیه

مشخص کنید کدامیک از جملات زیر « درست » یا « غلط » است :