نوشته‌ها

آنچه والدین باید درباره حمله تشنج در کودکان بدانند

آنچه والدین باید درباره حمله تشنج در کودکان بدانند

مغز متشکل از میلیاردها سلول مغزی است که مرتباً به یکدیگر ایمپالس ها و پیام های الکتریکی مخابره می کنند. این پیام های الکتریکی به سلول های مغزی اجازه می دهند که با همدیگر در ارتباط باشند. تشنج عبارت است از تولید ناگهانی، شدید، و غیرطبیعی تعداد بسیار زیادی از این تخلیه های الکتریکی که […]