The nature of ADHD

مشخص کنید که جملات زیر « درست » یا « غلط » است :