اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

الگوی فراگیر کمبودهای اجتماعی و میان فردی که با ناراحتی زیاد از روابط صمیمی و کاهش قابلیت برای آن به علاوه تحریف های شناختی یا ادراکی و عجیب و غریب بودن رفتار مشخص می شود ادامه مطلب …

اختلال شخصیت خودشیفته

الگوی فراگیر بزرگ منشی (در عالم خیال یا رفتار) نیاز به تحسین، و فقدان همدلی، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود: ادامه مطلب …

اختلال شخصیت دوری جو

الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساست بی کفایتی، و حساسیت مفرط به ارزیابی منفی، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با چهار ( یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود: ادامه مطلب …

اختلال شخصیت مرزی

الگوی فراگیر بی ثباتی روابط میان فردی، خود انگاره، و عواطف و تکانشگری محسوس که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد به طوری که با پنج یا (تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود: ادامه مطلب …

اختلال شخصیت نمایشی

الگوی فراگیر تهییج پذیری و توجه خواهی مفرط، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود: ادامه مطلب …

اختلال شخصیت وابسته

نیاز فراگیر و بیش از حد به مراقبت شدن که به رفتار سلطه پذیر و متکی بودن و ترس از جدایی منجر می شود، در اوایل بزرگسالی شروع می شود و زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود: ادامه مطلب …

اختلال شخصیت وسواسی –جبری

الگوی فراگیر دلمشغولی به نظم، کمال گرایی، و کنترل روانی و میان فردی، به قیمت انعطاف پذیری، گشودگی و کارآیی که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با چهار (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود: ادامه مطلب …

اختلال صدای گفتار

مشکل مداوم در تولید صدای گفتار که در مفهوم بودن گفتار اختلال ایجاد کرده یا از ارتباط کلامی پیام ها جلوگیری می کند. این اختلال محدودیت هایی را در ارتباط مؤثر ایجاد می کند ادامه مطلب …