آمبولی مغزی Embolism

آمبولی مغزی انسداد یک رگ مغزی بدلیل جابجایی توده ای از یاخته ها و عناصر خونی،‌ میکروبها،‌ لخته جدا شده و یا حباب چربی یا هوا می باشد که معمولا در جای دیگری پدید می آید و به طرف بالا حرکت می کند،‌ مانند آمبولی میکروبی از دریچه های قلبی.

منبع: بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات به تالیف دکتر اکبر سلطان زاده، انتشارات نوردانش ۱۳۸۰