تشنج

تشنج افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز است اطلاعات بیشتر