هرزه خواری

بیماران دست به خوردن مداوم مواد غیر مغذی، غیرغذایی در طول دورة حداقل یک ماه می کنند. خوردن مواد غیرمغذی، غیرغذایی با سطح رشد فرد نامناسب است. ادامه مطلب