ضعف عضلانی

از دست دادن عملکرد عضلات به طوریکه یک عضله از کار بیوفتد و یا حرکت معمول خود را از دست بدهد. واژه پزشکی برای از دست دادن کامل عملکرد عضله، فلج است. ادامه مطلب