اختلال ارتباط اجتماعی (عملی)

مشکلات مداوم در استفادة اجتماعی ارتباط کلامی و غیرکلامی به صورتی که با تمام موارد زیر آشکار می شوند: ادامه مطلب

اختلال ادواری خو

حداقل به مدت ۲ سال (در کودکان و نوجوانان حداقل یک سال) چند دوره همراه با نشانه های هیپومانیک وجود داشته است که ملاک های دورة هیپومانیک وجود داشته است ادامه مطلب

اختلال ارتباطات

اختلالات ارتباطات، کمبودها در زبان، گفتار و ارتباط را شامل می شوند. گفتار، تولید بیانگر صداهاست و شمرده صحبت کردن، فصاحت آوا، و کیفیت طنین را شامل می شود. ادامه مطلب

اختلال استرس پس از آسیب

مواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، جراحت جدی، یا خشونت جنسی به صورت یکی (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر: ادامه مطلب

اختلال استرس حاد

مواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، صدمة جدی، یا خشونت جنسی به صورت یک (یا تعداد بیشتری از موارد زیر: ادامه مطلب

اختلال اسکیزوافکتیو

دوره بدون وقفه بیماری که در طول آن، دوره خلقی اساسی (افسردگی اساسی یا مانیک) وجود داشته باشد.  ادامه مطلب

اختلال اسکیزوفرنیفرم

در این افراد هذیان، توهمات، گفتار آشفته (مثل انحراف گفتار یا گسیختگی مکرر)، رفتار بسیار آشفته یا کاتاتونیک و یا نشانه های منفی (یعنی، کاهش ابراز هیجانی یا بی ارادگی). ادامه مطلب

اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

ترس یا اضطراب محسوس در مورد یک یا چند موقعیت اجتماعی که در آنها فرد با احتمال بررسی دقیق دیگران مواجه می شود. از جمله نمونه های آن عبارتند از تعامل های اجتماعی (مثل گفتگو داشتن، ملاقات کردن با افراد نا آشنا)، ادامه مطلب