فلج مغزی

فلج مغزی یک اختلال مغز و اعصاب در نظر گرفته شده است که ناشی از آسیب مغزی غیرپیشرونده یا ناهنجاری است, که در مغز در حال رشد اتفاق می افتد. فلج مغزی در درجه اول بر حرکات بدن و هماهنگی عضلات تاثیر گذار است.

ادامه مطلب

فوبی خاص

ترس یا اضطراب محسوس در مورد موضوع یا موقعیتی خاص (مثل پرواز کردن، ارتفاعات، حیوانات، تزریق شدن، دیدن خون) است. موضوع یا موقعیت فوبیک تقریباً همیشه ترس یا اضطراب فوری را تحریک می کند. ادامه مطلب