پرخوری عصبی

دوره های مکرر پرخوری.

دورة پرخوری شامل خوردن، درمدت زمان مجزا (مثلاً ظرف هر دورة ۲ ساعته)، با مقدار غذایی که قطعاً بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت زمان مشابه تحت شرایط مشابه، خواهند خورد. ادامه مطلب