بی اختیاری ادرار

تخلیه مکرر ادرار در بستر یا لباس خواه به صورت غیر ارادی یا عمدی.

این رفتار اهمیت بالینی دارد به طوری که با فراوانی حداقل دو بار در هفته به مدت حداقل سه ماه متوالی یا وجود ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، تحصیلی (شغلی) یا زمینه های مهم دیگر عملکرد آشکار می شود. سن زمانی حداقل ۵ سالگی است (یا سطح رشد برابر). این رفتار ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل مخدرات، داروی ضد روان پریشی) یا بیماری جسمانی دیگر نیست (مثل دیابت، اسپینا بیفیدا، اختلال صرع).

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).