بی اختیاری دفع

دفع مدفوع مکرر در مکان های نامناسب (مثل لباس، کف اتاق) خواه به صورت غیر ارادی یا عمدی.

حداقل یکی از چنین واقعه ای هر ماه به مدت سه ماه روی می دهد. سن زمانی حداقل ۴ سالگی است (یا سطح رشدی برابر). این رفتار ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل ملین ها) یا بیماری جسمانی دیگر نیست به جز از طریق مکانیزمی که در یبوست دخالت دارد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).