بی اشتهایی عصبی

محدودیت مصرف انرژی نسبت به نیازمندی ها، که به وزن بدن بسیار کم با توجه به سن، جنسیت، مسیر رشد، و سلامت جسمانی منجر می شود. وزن بسیار کم به صورت وزنی تعریف شده که کمتر از حداقل طبیعی یا در مورد کودکان و نوجوانان، کمتر از حداقل مورد انتظار است. در این بیماران ترس شدید از افزایش وزن یا چاق شدن وجود دارد، با اینکه فرد وزن بسیار کمی دارد. اختلال در نحوه ای که فرد وزن یا شکل بدنش را احساس می کند، تأثیر بی مورد وزن یا شکل بدن بر ارزیابی از خویشتن، یا عدم تشخیص مداوم جدی بودن کم وزنی کنونی در این بیماران دیده می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).