تشنج

تشنج افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز است که معمولاً برای مدت کوتاهی بر روی ظاهر و فعالیت بدنی فرد تاثیر دارد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).