ضعف عضلانی

از دست دادن عملکرد عضلات به طوریکه یک عضله از کار بیوفتد و یا حرکت معمول خود را از دست بدهد. واژه پزشکی برای از دست دادن کامل عملکرد عضله، فلج است.

از دست دادن عملکرد عضله می تواند به موجب بیماری خود عضله (میوپاتی) باشد و یا اینکه بیماری مربوط به سیستم عصبی باشد: آسیب عصبی (نوروپاتی)، جراحت عصبی یا عصب نخاعی، یا آسیب مغزی (سکته مغزی یا دیگر جراحات مغزی). آسیب ناشی از حوادث ذکر شده می تواند بسیار شدید باشد و اغلب بعد از درمان هم بهبودی کامل اتفاق نمی افتد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).