میگرن طولانی یا پیوسته Status Migrainosus

در این بیماری افراد برای چندین ماه گرفتار سردردهای میگرنی می شود که هفته ای چندبار بروز می کنند. در این گونه میگرن،‌ سردرد شدید و ضربان دار یکطرفه بیمار را از کارش باز می دارد. درمان آن بستری نمودن در بیمارستان و تزریق کورتیکواسترویید از راه سیاهرگی است. یکی از دلایل بروز اینگونه میگرن مصرف طولانی و زیاد ترکیبات ارگو می باشد.

منبع: بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات به تالیف دکتر اکبر سلطان زاده، انتشارات نوردانش ۱۳۸۰