میگرن کودکان Childhood Migraine

میگرن کودکان نادر نیست و بشکل سردردهای عودکننده بویژه در ناحیه پیشانی،‌ استفراغ های دوره ای،‌ دردهای شکمی دوره ای، سرگیجه و یا رنگ پریدگی ممکن است نمود یابد. این کودکان معمولا بیش از دیگران دچار ماشین گرفتگی می شوند و گاهی بعنوان مسمومیت غذایی مورد درمان قرار می گیرند.

منبع: بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات به تالیف دکتر اکبر سلطان زاده، انتشارات نوردانش ۱۳۸۰