پرخوری عصبی

دوره های مکرر پرخوری.

دورة پرخوری شامل خوردن، درمدت زمان مجزا (مثلاً ظرف هر دورة ۲ ساعته)، با مقدار غذایی که قطعاً بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت زمان مشابه تحت شرایط مشابه، خواهند خورد. احساس نداشتن کنترل بر خوردن در طول دوره (مثلاً احساس اینکه فرد نمی تواند خوردن را متوقف کند یا آنچه را که می خورد و اینکه چقدر می خورد، کنترل کند). رفتارهای نامناسب جبرانی مکرر به منظور پیشگیری از افزایش وزن، مانند استفراغ عمدی؛ سوء مصرف ملین ها، یا داروهای دیگر؛ روزه گرفتن؛ یا ورزش بیش از حد.  پرخوری و رفتارهای جبرانی نامناسب هر دو به طور متوسط، حداقل هفته ای یک بار به مدت 3 ماه روی می دهد. ارزیابی خود، بی جهت تحت تأثیر شکل و وزن بدن قرار  دارد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).