اختلالات شخصیت ضد اجتماعی

الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران، که از ۱۵ سالگی روی می دهد، به طوری که توسط سه (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود:

  1. ناتوانی در پیروی کردن از هنجارهای اجتماعی در رابطه با رفتارهای قانونمند، که با انجام دادن مکرر اعمالی نمایان می شود که موجباتی برای دستگیری هستند.
  2. فریبکاری، به صورتی که با دروغگویی، استفاده از نام مستعار، یا کلاهبرداری از دیگران برای نفع یا لذت شخصی نمایان می شود.
  3. تکانشگری یا ناتوانی در از پیش برنامه ریزی کردن.
  4. تحریک پذیری و پرخاشگری، به صورتی که با کتک کاری ها یا حملات مکرر نمایان می شود.
  5. بی توجهی بی پروا در مورد ایمنی خود یا دیگران.
  6. غیرمسئول بودن مداوم، به صورتی که با ناتوانی مکرر در نگهداشتن رفتار شغلی ثابت یا بازپرداخت تعهدات مالی نمایان می شود.
  7. عدم پشیمانی به صورتی که با بی تفاوت بودن نسبت به آزار دادن ، بدرفتاری کردن، یا دزدی از دیگران یا توجیه کردن آنها نمایان می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).