اختلال اسکیزوافکتیو

دوره بدون وقفه بیماری که در طول آن، دوره خلقی اساسی (افسردگی اساسی یا مانیک) وجود داشته باشد.  هذیان ها و توهمات به مدت ۲ هفته یا بیشتر در غیاب دورة خلقی اساسی (افسرده یا مانیک) در کل مدت بیماری دیده می شود. نشانه هایی از دورة خلقی اساسی در بخش عمده ای از کل مدت قسمت های فعال وجود دارند. این اختلال ناشی از تأثیرات مواد (مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو) یا بیماری جسمانی دیگر نیست.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).