اختلال بی خوابی

شکایت عمده در مورد نارضایتی از کیفیت یا کمیت خواب در ارتباط با یک (یا تعداد بیشتری) از نشانه های زیر:

  1. مشکل شروع کردن خواب. (در کودکان این ممکن است به صورت مشکل شروع کردن خواب بدون مداخلة مراقبت کننده آشکار شود).
  2. مشکل حفظ کردن خواب که با بیداری های مکرر یا مشکلات برگشتن به خواب بعد از بیداری ها مشخص می شود. (در کودکان این ممکن است به صورت مشکل برگشتن به خواب بدون مداخله مراقبت کننده آشکار شود).
  3. بیدار شدن صبح زود همراه با ناتوانی در برگشتن به خواب.

بی خوابی منحصراً با دورة اختلال خواب – بیداری دیگر بهتر توجیه نمی شود و در طول آن روی نمی دهد (مثل حملة خواب، اختلال خواب مرتبط با تنفس، اختلال خواب –بیداری ریتم شبانه روزی، نابهنجاری خواب).

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).