اختلال دو قطبی نوع II

دوره هیپومانیک

دورة متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم بالا، گشاده یا تحریک پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژی که حداقل ۴ روز پیاپی ادامه می یابد و در بخش عمده ای از روز، وجود دارد. در طول دورة اختلال خلقی و انرژی و فعالیت بیشتر، سه نشانة زیر (یا بیشتر)، بیانگر انحراف محسوس از رفتار عادی هستند، و با درجة قابل ملاحظه ای وجود داشته اند:

 1. عزت نفس کاذب یا بزرگ منشی.
 2. کاهش نیاز به خواب (مثلاً بعد از فقط ۳ ساعت خواب احساس می کند استراحت کرده است).
 3. پر حرف تر از معمول یا تحت فشار برای ادامه دادن صحبت.
 4. پرش افکار یا تجربة ذهنی که افکار شتاب دارند.
 5. حواسپرتی (یعنی، توجه خیلی راحت به محرک های بیرونی بی اهمیت یا نامربوط جلب می شود)، به صورتی که گزارش یا مشاهده می شود.
 6. افزایش فعالیت هدفمند (خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسه، یا جنسی) یا سراسیمگی روانی – حرکتی.

این دوره با تغییر واضح در عملکرد ارتباط دارد که برای فرد به هنگامی که دچار بیماری نیست، غیر عادی است. اختلال در خلق و تغییر در عملکرد برای دیگران قابل مشاهده هستند. این اختلال به قدر کافی شدید نیست که عملکرد اجتماعی یا شغلی را به طور محسوسی مختل کند یا به بستری شدن نیاز داشته باشد. اگر ویژگی های روان پریشی وجود داشته باشد، این دوره، بنابر تعریف، مانیک است. این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد نیست (مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو، یا درمان دیگر).

دورة افسردگی اساسی

در طول مدت ۲ هفته پنج نشانة زیر (یا بیشتر) وجود داشته اند و بیانگر انحراف از عملکرد قبلی هستند؛ حداقل یکی از این نشانه ها (۱) خلق افسرده یا (۲) از دست دادن علاقه یا لذت است.

 1. خلق افسرده در بخش عمده ای از روز، تقریباً هر روز، به صورتی که با گزارش ذهنی (مثلاً احساس می کند غمگین، پوچ یا ناامید است) یا مشاهدة دیگران (مثلاً اشک آلود به نظر می رسد) به آن اشاره می شود.
 2. کاهش محسوس علاقه یا لذت در تمام، یا تقریباً تمام فعالیت ها در بخش عمده ای از روز، تقریباً هر روز (به صورتی که گزارش ذهنی یا مشاهده نشان می دهد).
 3. کاهش وزن قابل توجه هنگام رژیم نگرفتن یا افزایش وزن (مثلاً تغییر بیش از ۵ درصد وزن بدن در ماه)، یا کاهش یا افزایش اشتها تقریباً هر روز.
 4. بی خوابی یا پرخوابی تقریباً هر روز.
 5. سراسیمگی یا کندی روانی- حرکتی تقریباً هر روز (قابل مشاهده توسط دیگران؛ نه فقط احساسات ذهنی بی قراری یا کند شدن).
 6. خستگی یا فقدان انرژی تقریباً هر روز.
 7. احساس بی ارزشی یا گناه بیش از اندازه یا نامناسب (که می تواند هذیانی باشد) تقریباً هر روز (نه فقط سرزنش کردن خود یا احساس گناه در مورد مریض بودن).
 8. کاهش توانایی فکر کردن یا تمرکز کردن، یا دو دلی، تقریباً هر روز (خواه بنابر گزارش ذهنی یا مشاهدة دیگران).
 9. افکار مکرر مرگ (نه فقط ترس از مردن)، اندیشه پردازی خودکشی مکرر بدون برنامة مشخص، یا اقدام به خودکشی یا برنامة مشخص برای دست زدن به خود کشی.

نشانه ها موجب ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینه های مهم دیگر عملکرد می شوند. این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی دیگر است .

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).