اختلال روان پریشی ناشی از مواد/ دارو

وجود شواهدی از سابقه، معاینة بدنی، یا نتایج آزمایشگاهی برای هر دو نشانه هذیان و توهم در طول مسمومیت با مواد یا ترک مواد یا بلافاصله بعد از آن یا بعد از قرارگرفتن در معرض دارو. مواد/داروی درگیر توانایی ایجاد کردن نشانه های هذیان و توهم را دارا باشند. موجب ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی و یا زمینه های مهم دیگر عملکرد می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).