اختلال روان پریشی کوتاه مدت

در این اختلال وجود یکی (یا تعداد بیشتری) از نشانه های زیر (حداقل یکی از اینها باید (۱)،(۲)، یا (۳) باشد) الزامی است:

  1. هذیان ها.
  2. توهمات.

۳.گفتار آشفته (مثل انحراف گفتار یا گسیختگی مکرر).

  1. رفتار بسیار آشفته یا کاتاتونیک.

مدت دوره اختلال حداقل ۱ روز، اما کمتر از ۱ ماه، همراه با برگشت نهایی کامل به سطح پیش مرضی عملکرد است.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).