اختلال سلوک

الگوی مکرر و مداوم رفتار که به موجب آن حقوق اساسی دیگران یا هنجارها یا مقررات عمدة اجتماعی متناسب با سن نقض می شوند و اگر فرد سه مورد از موارد ذکر شده زیر را به مدت ۱۲ ماه داشته باشد، از این اختلال رنج می برد.

پرخاشگری با افراد و حیوانات

 1. اغلب با دیگران قلدری می کند، آنها را تهدید یا مرعوب می کند.
 2. اغلب دعواهای جسمانی را شروع می کند.
 3. از سلاحی استفاده کرده است که می تواند به دیگران آسیب جسمانی جدی برساند (مثل چماق، آجر، بطری شکسته، چاقو، تفنگ).
 4. از لحاظ جسمانی با دیگران بی رحم بوده است.
 5. از لحاظ جسمانی با حیوانات بی رحم بوده است.
 6. هنگام روبرو شدن با قربانی ، دزدی کرده است (مثل کیف زنی، جیب بری، اخاذی، سرقت مسلحانه).
 7. کسی را وادار به فعالیت جنسی کرده است.

تخریب اموال

 1. عمداً به آتش افروزی به قصد صدمه زدن جدی مبادرت کرده است.
 2. عمداً اموال دیگران را تخریب کرده است (غیر از آتش افروزی).

فریبکاری یا دزدی

 1. به زور وارد خانه، ساختمان، یا اتومبیل کسی شده است.
 2. اغلب برای به دست آوردن کالاها یا مساعدت دروغ می گوید یا از تعهدات اجتناب می کند. (یعنی دیگران را«گول می زند»).
 3. اغلب چیزهایی را که ارزش پیش پا افتاده نداشته اند بدون روبرو شدن با قربانی، دزدیده است (مثل دزدی از فروشگاه، اما بدون ورود غیر قانونی؛جعل اسناد).

تخلفات جدی از مقررات

 1. اغلب با وجود ممنوعیت های والدین، هنگام شب بیرون می ماند، که قبل از ۱۳ سالگی شروع می شود.
 2. در طول شب حداقل دو بار در حالی که در خانة والدین یا جانشین والدین زندگی می کرده، یا یک بار بدون برگشتن برای مدت طولانی ، از خانه فرار کرده است.
 3. اغلب از مدرسه می گریزد که قبل از ۱۳ سالگی شروع می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).