اختلال شخصیت اسکیزوئید

الگوی فراگیر جدایی از روابط اجتماعی و دامنة محدود ابراز هیجانات در موقعیت های میان فردی، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در انواع زمینه ها وجود دارد، می تواند با ۴ مورد و یا موارد بیشتری به شرح زیر نمایان شود:

  1. روابط صمیمی، ازجمله عضوی از خانواده بودن را نه دوست دارد و نه اینکه از آن لذت می برد.
  2. تقریباً همیشه فعالیت های منفرد را ترجیح می دهد.
  3. به داشتن تجربیات جنسی با دیگری، اگر وجود داشته باشد، علاقة کمی دارد.
  4. از فعالیت های کمی، اگر وجود داشته باشند، لذت می برد.
  5. غیر از خویشاوندان درجه اول، دوستان نزدیک یا محرم اسرار ندارد.
  6. نسبت به تحسین یا انتقاد دیگران بی تفاوت به نظر می رسد.
  7. سردی عاطفی، جدایی، یا حالت عاطفی سطحی نشان می دهد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).