اختلال شخصیت وابسته

نیاز فراگیر و بیش از حد به مراقبت شدن که به رفتار سلطه پذیر و متکی بودن و ترس از جدایی منجر می شود، در اوایل بزرگسالی شروع می شود و زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر نمایان می شود:

  1. بدون مقدار زیادی مشورت با دیگران و اطمینان آفرینی آنها، در تصمیم گیری های روزمره مشکل دارد.
  2. نیاز دارد دیگران مسئولیت اغلب زمینه های مهم در زندگی او را بر عهده بگیرند.
  3. در ابراز مخالفت با دیگران مشکل دارد، زیرا می ترسد کم یا تأیید را از دست بدهد.
  4. در شروع کردن پروژه ها یا انجام دادن کارها به طور مستقل مشکل دارد.
  5. برای کسب مهرورزی و کمک دیگران از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، تا حدی که داوطلب انجام کارهایی می شود که ناخوشایند هستند.
  6. وقتی تنهاست، به علت ترس اغراق آمیز از اینکه نتواند از خودش مراقبت کند، احساس ناراحتی یا درماندگی می کند.
  7. وقتی رابطة نزدیکی قطع می شود، فوراً رابطه دیگری را به عنوان منبع مراقبت و حمایت جستجو می کند.
  8. به صورت نامعقولی دلمشغول ترس از رها شدن به حال خودش برای مراقبت کردن از خویش است.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).