اختلال قمار بازی

رفتار قماربازی مشکل آفرین مداوم و مکرر که به ناراحتی قابل ملاحظة بالینی منجر می شود به صورتی که فرد چهار ( یا تعداد بیشتری) از موارد زیر را ظرف مدت ۱۲ ماه  آشکار می سازد:

  1. نیاز به قماربازی با مقدار بیشتر پول برای دستیابی به برانگیختگی دلخواه.
  2. وقتی سعی می کند قماربازی را کاهش دهد یا متوقف کند، بی قرار و تحریک پذیر است.
  3. اقدامات ناموفق مکرری برای کنترل کردن، کاهش دادن، یا متوقف کردن قماربازی انجام داده است.
  4. اغلب دلمشغول قماربازی است (مثلاً افکار مداومی در مورد مرورکردن تجربیات قماربازی گذشته در ذهن دارد، آوانس دادن یا برنامه ریزی کردن برای قمار بعدی، فکر کردن به راه هایی برای به دست آوردن پول که با آن قمار بازی کند).
  5. اغلب وقتی احساس پریشانی می کند (احساس عجز، گناه، اضطراب، افسردگی) قمار بازی می کند.
  6. بعد از باختن پول در قماربازی، اغلب روز دیگر برای تلافی بر می گردد
  7. برای مخفی کردن میزان درگیری در قماربازی دروغ می گوید.
  8. رابطه ، شغل، یا فرصت تحصیلی یا شغلی مهمی را به خاطر قماربازی به مخاطره انداخته یا از دست داده است.
  9. برای تأمین پول جهت برطرف کردن موقعیت های مالی بسیار بد که در اثر قماربازی ایجاد شده اند، به دیگران متوسل می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۲۰۱۳)، ویراست پنجم، DSM-5TM، انجمن روانپزشکی آمریکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان(۱۳۹۳).